Regulamin

1. Zamieszczony w Portalu www.sukcesjestkobieta.pl (zwany dalej „Portalem”) regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady realizacji przez firmę

Lifestyle Coach sp. z o.o.

NIP: 677 23 77 966

KRS: 0000486222
REGON: 122982974

(zwany dalej „Administratorem”) usługi (zwanej dalej „Usługą”) świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331.), polegającej na publikacji i utrzymywaniu na stronach serwisu znajdującego się pod adresem http://www.sukcesjestkobieta.pl tekstów autorstwa użytkowników Portalu (dalej: „Teksty”), oraz umożliwieniu użytkownikom Serwisu komentowania materiałów umieszczanych w Portalu (dalej „Komentarze”).

2. Regulamin niniejszy obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku. Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronach Portalu.

3. Użytkownik Portalu, rejestrując się w Portalu potwierdza, tym samym, że jest mu znana treść niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W ramach świadczenia Usługi Administrator udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Portalu na warunkach określonych niniejszym regulaminem.

2. REJESTRACJA I DANE OSOBOWE
1. Użytkownik chcący założyć konto jest zobowiązany wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie głównej Portalu.

2. Poprzez wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym, w zakresie określonym oświadczeniem zaakceptowanym przez użytkownika przy rejestracji lub w trakcie użytkowania, umieszczonym na stronach Portalu. Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych. Niedopuszczalne jest wykorzystanie w celu rejestracji danych osób trzecich.

3. Administratorem danych osobowych użytkowników jest

Lifestyle Coach sp. z o.o.
NIP: 677 23 77 966
KRS: 0000486222
REGON: 122982974

(patrz punkt 1.1)

4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

3.UŻYTKOWNIK

1. Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie treści i inne materiały opublikowane w Portalu poprzez założone przez niego konto.

2. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych w Portalu za pośrednictwem jego konta w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności do publikacji na stronach Portalu oraz wykorzystania ich do promocji i reklamy Portalu. Użytkownik potwierdza, że materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich, są wolne od wad prawnych a ich treść jest zgodna z obowiązującym prawem. W szczególności użytkownik oświadcza, że osoby których wizerunek uwidoczniono w materiałach umieszczonych w Portalu wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, oraz w Portalu.

3. Użytkownicy publikując Teksty i Komentarze mają prawo swobodnego przedstawiania informacji i opinii, z wyjątkiem treści opisanych w pkt. 4

4.Użytkownikom nie wolno zamieszczać w Portalu treści i materiałów, które są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, są wulgarne lub obsceniczne, zawierają treści pornograficzne, propagują przemoc, nienawiść rasową, narodową lub religijną lub są w inny sposób naganne, są reklamą, spamem lub niezamówioną informacją handlową.

5. Użytkownik udziela zgody na wykorzystanie przez Administratora swoich Tekstów do celów komercyjnych, w szczególności poprzez umieszczenie w nich reklam przez Administratora.

6. Użytkownik udziela Administratorowi w zamian za Usługę świadczona w ramach Serwisu przez Administratora, bezpłatnej licencji na wykorzystanie treści i innych materiałów publikowanych przez niego w Serwisie w postaci Tekstów oraz Komentarzy jego autorstwa, do celów promocji i reklamy Serwisu oraz rozpowszechniania w innych mediach będących własnością Administratora.

Pola eksploatacji Tekstów i Komentarzy obejmują:

– wprowadzanie Tekstów i Komentarzy do pamięci komputera/serwera sieciowego w celu umożliwienia zwielokrotniania i rozpowszechniania Treści poprzez ich publiczne udostępnianie,
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
trwałe lub czasowe zwielokrotnienie utworów w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
4. ADMINISTRATOR
1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i materiały umieszczane w Portalu przez użytkowników za pośrednictwem ich kont.

2. Administrator ma prawo usunięcia z Portalu lub odmowy publikacji w Portalu treści lub innych materiałów, niezgodnych z niniejszym regulaminem.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu ze względów technicznych.

4. Administrator ma prawo do zmiany właściwości kont użytkowników, Portalu, okresowego wyłączenia Portalu bez powiadomienia, usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Portalu, oraz całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi, po wcześniejszym poinformowaniu użytkowników na stronach Portalu.

5. Administrator ma prawo zablokować konto użytkownika na określony okres lub zamknąć konto użytkownika z jednoczesnym usunięciem wszelkich treści i materiałów wprowadzonych przez użytkownika do Portalu, usunąć treści i materiały już umieszczone przez użytkownika w Portalu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.

9. Dane, teksty, zdjęcia, animacje i informacje opublikowane na stronach Portalu służą wyłącznie celom rozrywkowym i informacyjnym. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność i dokładność udostępnianych w Portalu informacji. Ryzyko związane z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik.

5. PRAWA AUTORSKIE

1.Portal www.sukcesjestkobieta.pl i każdy z jego elementów ( w tym elementy graficzne i logo) podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.

2.Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz Administratora, a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Administratora lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, współpracujących z Portalem.

3. Administrator ma prawo dokonywania zmian redakcyjnych w Tekstach nadesłanych przez użytkowników, w tym dokonywania skrótów, redakcji stylistycznej i modyfikacji tekstów i materiałów w dowolny sposób na potrzeby publikacji w portalu. Zmiany i skróty dokonywane przez Administratora nie wymagają akceptacji autora. Dotyczy to szczególnie tekstów PRowych, reklamowych i promocyjnych nadesłanych do Redakcji i pracowników oraz współpracowników Redakcji bez pisemnego zamówienia Redakcji.

4. Zabronione jest, w szczególności w celach komercyjnych:

– kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części

– pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie

5. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może godzić w interesy Administratora oraz osób i podmiotów, których utwory lub bazy danych – są udostępniane na stronach Portalu na podstawie współpracy z Administratorem.

6. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników (linków) do udostępnianych na stronach Portalu materiałów. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi z wyjątkiem miejsc w Portalu do tego przewidzianych i wyraźnie oznaczonych, zawierających prawem chronione dobra osób trzecich.

7.Inne formy korzystania z utworów, treści, zdjęć, materiałów graficznych, video, aplikacji udostępnianych na stronach Portalu bez uprzedniej zgody Administratora na piśmie jest zabronione. W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i innych materiałów udostępnianych w ramach Portalu, prosimy o kontakt: redakcja@sukcesjestkobieta.pl

6. MATERIAŁY NIEZAMÓWIONE

1. Wszelkie treści nadesłane do Portalu z inicjatywy użytkownika są traktowane jako materiały niezamówione oraz są traktowane na zasadzie współautorstwa redakcji Portalu i użytkownika.

2. Autor materiałów niezamówionych przez redakcję, a opublikowanych w Portalu, nie może zgłaszać żadnych żądań majątkowych wynikających z faktu publikacji.

3. Niezamówione materiały nadesłane inaczej niż pocztą elektroniczną, są na prośbę autora, zwracane na jego koszt. Administrator może dowolnie decydować o publikacji materiałów niezamówionych.

4. Administrator ma prawo dokonywania zmian redakcyjnych w Tekstach nadesłanych przez użytkowników, w tym dokonywania skrótów, redakcji stylistycznej i modyfikacji tekstów i materiałów w dowolny sposób na potrzeby publikacji w portalu. Zmiany i skróty dokonywane przez Administratora nie wymagają akceptacji autora. Dotyczy to szczególnie tekstów PRowych, reklamowych i promocyjnych nadesłanych do Redakcji i pracowników oraz współpracowników Redakcji bez pisemnego zamówienia Redakcji.