Warto przeczytać

Fakap. Moja przygoda z korpoświatem

Fakap. Moja przygoda z korpoświatem

Świat korporacji bywa trudny do okiełznania dla początkujących, nigdy bowiem nie zwalnia tempa i rządzi się swoimi prawami. Dan Lyons nie poddał mu się jednak i  postanowił spojrzeć na to  startupowe życie krytycznym okiem.

Pięćdziesiątka na karku, lata przepracowane w „Newsweeku”, swój blog i rodzina do utrzymania – z takim dorobkiem Dan Lyons wkroczył w szeregi firmy startupowej. Pewnie w ogóle by się to nie wydarzyło gdyby nie utrata poprzedniej pracy, do której Dan był już przyzwyczajony.

Szybko okazuje się, że jego wieloletnie doświadczenie zawodowe nie pomoże mu realizować kolejnych czelendżów. Największym okazuje się odgadnięcie, co ci wszyscy zapracowani ludzie właściwie tu robią.

Dan przemierza ich świat, pokazuje go od wewnątrz i nie szczędzi opisów absurdów, które tam są codziennością. Zamiast na fotelach siedzi się tu na wielkich, gumowych piłkach, a pracownicy znikający z firmy w niejasnych okolicznościach określani są przez szefostwo mianem absolwentów.

Szczere i wciągające opisy sprawiły, że książkę Dana Lyonsa próbowano zablokować jeszcze przed wydaniem. Wywołała tak duże kontrowersje, że firma HubSpot postanowiła wydać własną odpowiedź na Fakap.

Książka „Fakap. Moja przygoda z korpoświatem” Dana Lyonsa to głos rozsądku wśród korporacyjnego zgiełku, ale i zabawna historia, która wciąga nie tylko członków startupowych światów.

FAKAP-1200x630-2

Uwaga! Konkurs!

Dla naszych Czytelniczek i Czytelników mamy trzy książki Dana Lyonsa „Fakap. Moja przygoda z korpoświatem”. Aby otrzymać jedną z nich wystarczy w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytanie:

Jaką największą zawodową wpadkę zaliczyliście? 

W końcu fakap może przytrafić się każdemu :)

Odpowiedzi przesyłajcie na adres: konkurs@fitmagazyn.pl

Konkurs trwa do 20 września 2017 r. do godziny 23.59. Czekamy na Wasze wiadomości.

Lyons_Fakap_PRESS

Kup książkę teraz na: www.znak.com.pl

Regulamin konkursu:

Zasady udziału w Konkursach organizowanych przez Sukces Jest Kobietą

1. Konkursy organizowane są dla czytelników Sukces Jest Kobietą.

2. Organizatorem konkursów jest redakcja portalu Sukces Jest Kobietą wydawanego przez Lifestyle Coach sp. z.o.o. Nagrodami w konkursach są gadżety ufundowane przez Sukces Jest Kobietą lub partnerów, klientów i reklamodawców wydawcy.

3. Każdy kto chce wziąć udział w którymkolwiek konkursie, zobowiązany jest do wykonania zadania konkursowego ustalonego przez organizatora konkursu – redakcję Sukces Jest Kobietą.

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursach wielokrotnie.

5. Zabronione jest nadsyłanie odpowiedzi naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

6. Nagrody w konkursach są ustalane i podawane do wiadomości czytelników i Uczestników w materiale umieszczanym w portalu www.sukcesjestkobieta.pl, bądź za pośrednictwem maila dla osób wyłonionych jako laureaci.

7. Czas trwania konkursu oraz ogłoszenie wyników Organizator podaje do wiadomości w informacji promującej konkurs na stronie www.sukcesjestkobieta.pl, bądź za pośrednictwem maila. O wynikach zwycięzcy są informowani na stronie magazynu oraz/lub osobiście: drogą mailową, bądź pocztową.

8. Komisja i zasady przyznawania nagród

a) Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Komisja w składzie: Anna Chodacka i Aneta Zadroga. W szczególnych przypadkach, Komisja może być poszerzona o przedstawiciela partnera konkursu. O tym Uczestnicy zostaną poinformowani przed przystąpieniem do konkursu.

b) Komisja decyduje o przyznaniu nagród w oparciu o zadanie konkursowe, ustalone wcześniej z partnerem konkursu, o ile taki funduje nagrody w danym konkursie.

c) Wyniki zostają ogłaszane na stronie internetowej www.sukcesjestkobieta.pl lub drogą mailową, po zakończeniu konkursu.

d) W przypadku, gdy nie jest możliwe wyłonienie laureata Konkursu, np. w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń konkursowych Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania Nagrody.

9. Nagrody

a) Nagrodami w Konkursach są gadżety i podarunki ufundowane przez Partnerów Konkursu lub Wydawcę tytułu i portalu.

b) Laureatowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w jednym Konkursie.

10. Przyznawanie Nagrody

a) Organizator po wyłonieniu Laureatów Konkursu zawiadomi każdego z nich o wygranej wysyłając informację na adres e-mail. Laureat zostanie poproszony o poświadczenie gotowości odebrania nagrody w terminie 10 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej na przesłany w treści wiadomości adres mailowy – w przypadku nagród wymagających odbioru osobistego. W innych wypadkach Nagrody zostaną Laureatom wysłane pocztą.

b) O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony najpóźniej w terminie do 7 dni od momentu przyznania przez Komisję Nagrody.

c) W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

d) Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.

e) Odpowiedzialność za wady fizyczne nagród ponosi producent.

11. Roszczenia i reklamacje

a) Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w konkursie, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi nie później niż tydzień po ogłoszeniu wyników, pod rygorem wygaśnięcia.

b) Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.

c) Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: anna@gmlifestyle.pl.

d) Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

e) Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

12. Postanowienia końcowe

a) Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

b) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

c) Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacja Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

e) Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami. Administratorem tych danych – w rozumieniu ustawy jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Powyższe zasady są zasadami udziału w Konkursach organizowanych przez Lifestyle Coach sp. z o.o.

Warto przeczytać

Więcej w Warto przeczytać

ikona1234Ludzie_para1

Książka: Ani tu, ani tam

Aneta Zadroga21 lutego 2018
Clare-Mulley-ikona

Clare Mulley: Musiałam opowiedzieć o Krystynie Skarbek

Anna Chodacka20 lutego 2018
5

Robert Biedroń: Najważniejsze jest szczęście!

Anna Chodacka27 stycznia 2018
saudi-sea-view

Emigrantka w Królestwie Arabii Saudyjskiej

Anna Chodacka22 stycznia 2018
rozmowa o pracę

Niskie bezrobocie to nie koniec wyzwań

Redakcja Sukces9 stycznia 2018
smutne-święta-2

Jak przejść przez Święta po bolesnej stracie

Redakcja Sukces21 grudnia 2017
zakupy 1

Co kieruje nami przy zakupach?

Redakcja Sukces13 grudnia 2017
matka-i-dziecko

Czas na spacer z córką – zalety udowodnione naukowo!

Redakcja Sukces27 listopada 2017
fot. archiwum prywatne Ewy Panejko-Pankiewicz

Maleństwo: EWA PANEJKO-PANKIEWICZ

Ela Makos20 listopada 2017